תקנון אתר

כללי

1.1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של נמרוד משיח- מלחץ להצלחה בדרך הבטוחה (להלן: "האתר" ו"הנהלת האתר").

1.2. תקנון זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס באופן שווה לשני המינים..

1.3. כותרות הסעיפים ניתנו לצורכי נוחות ואין ללמוד מהן לצורך פרשנות תקנון זה.

1.4. השימוש ו/או הביקור באתר כפופים להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה (להלן: "התקנון"), ואלה חלים, ללא תנאי, על כל מבקר ו/או משתמש באתר ו/או בתכניו באופן ישיר או עקיף, כולל, בין היתר, מבקרים מזדמנים, עם כניסתך לאתר עליך לקרוא את תנאי השימוש בעיון רב ובקפידה. ככל שאינך מסכים לתנאי השימוש או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או באילו משירותיו והנך מתבקש לצאת מהאתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, גלישה ו/או כל פעולה באתר לרבות ביצוע הזמנה, מהווה את הסכמה לקבל ולנהוג לפי תקנון זה.

1.5. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

1.6. המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

1.7. השימוש באתר ובתכנים שבו הינו "כפי שהוא", דהיינו, ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו ולצרכים פרטיים בלבד. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות. אין להשתמש בתוכן באופן חלקי או כולל לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.

1.8. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

 

1.9 אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר

(להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.

1.10 החברה והנהלת האתר עושה כמיטב יכולתה להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והחברה, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.

 

 

  1. הזכות/כשרות לבצע רכישות באתר

 2.1. רשאי לבצע רכישות באתר כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן:

2.1.1. המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. בכלל זה מצהיר המשתמש כי הינו בן 18 שנה או מבוגר יותר.

2.1.2. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל או קיבל את הסכמתו מרצון של בעל כרטיס אשראי כאמור, לעשות בו שימוש.

2.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לרכישות ו/או לבטל רכישות של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי תקנון זה. 

  1. רכישה באתר 

3.1. החברה תאפשר למשתמש העומד בתנאי סעיף ‏2.1 לעיל (להלן: "הלקוח") לרכוש קורסים דיגיטליים באמצעות האתר, סדנאות פרונטליות ואונליין ומוצרים דומים (להלן: "הזמנה").

3.2 על מנת לבצע הזמנה של מוצרים על המזמין להירשם באתר  באמצעות טופס הרשמה מקוון.

3.3. כדי לבצע הזמנה על הלקוח תחילה לבחור את הקורס/סדנא ולאשר את בחירתו והשלמת הרכישה על ידי לחיצה על הכפתורים המתאימים (להלן: "ביצוע ההזמנה").

3.4. המערכת תבצע אימות פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת הסליקה. ככל שההזמנה לא אושרה ע"י חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה מתאימה וההזמנה לא תבוצע.

3.5. לאחר שהתקבל בחברה אישור מחברת האשראי בגין ההזמנה תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת שהוזנה בעת מילוי טופס ההזמנה בדבר אישור ביצוע ההזמנה.

3.6. החברה רשאית לעדכן את המחירים באתר בלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר באתר בעת ביצוע ההזמנה. אם עודכנו המחירים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.

3.7. החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות וכן רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

  1. שירות לקוחות 

4.1. בשאלות לגבי השירותים המוצגים למכירה באתר, או לפרטים נוספים בקשר לאתר, פעילותו ואופן ביצוע הזמנות, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה דרך חלון ה"צור קשר" המופיע בדף הבית: 

  1. מדיניות ביטולים והחזרת מוצרים שנרכשו באתר:

5.1. כל הרוכש מוצר באתר, רשאי לבטל את העסקה

    בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א 1981(“חוק הגנת הצרכן”).

    בכל מקרה בו נעשה שימוש במוצר ו/או שהמוצר נפגם,

     כפופה לזכותה של החברה לתבוע את נזקיה בשל כך. 

5.2. בהתאם למדיניות החזרת המוצרים של החברה, בכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-    

    1981 ולתנאי סעיף 5.1 לעיל, ניתן להחזיר כל מוצר שנרכש באתר האינטרנט: 

5.2.1. המוצר במצב חדש, לא נעשה בו שימוש והוא מצוי באריזתו המקורית.

5.2.2. יש ברשותך פתק קבלה.

5.2.3. ניתן להחזיר את המוצר בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצרים.

5.2.4. הוצאות השילוח, ככל שיהיו ומשני הצדדים, ישולמו ע”י הלקוח. 

5.3. בהתאם למדיניות החזרת המוצרים של החברה, בכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-

    1981 ולתנאי סעיף 5.2. להלן, ניתן לבטל עסקה לרכישת מוצר שנרכש באתר

    האינטרנט בכל אחת מהדרכים הבאות: 

5.3.1. באמצעות שליחת בקשה בכתב – בעמוד ‘צור קשר’. 

5.4. לא ניתן להחזיר מוצרים שלא נקנו ישירות דרך האתר. 

5.5. אופן קבלת ההחזר הכספי: ככל שהלקוח עומד בתנאי סעיפים 5.3-5.4. לעיל ובהתאם

    לדין, ההחזר יבוצע באותו האופן בו בוצע התשלום ובתוך 7 ימי עסקים ממועד הביטול.

5.5.1 לסדנאות שנרכשו, לביטול שנעשה עד 7 ימים מיום הסדנא יבוצע החזר כספי מלא, עד 3 ימים מיום הסדנא, יוחזרו 70% מהתשלום, 3 ימים ועד 24 שעות לפני תחילת הסדנא יוחזרו 50% מהתשלום, פחות מ-24 שעות ממועד הסדנא לא יבוצע החזר כספי

5.6. מוצרים שנרכשו במבצע או במכירה מיוחדת, מדיניות החזרת המוצרים תהיה

    בהתאם לתקנון המבצע או המכירה המיוחדת, המפורסמים באתר.

  1. אחריות ושירות 

6.1. החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש באתר ו/או ללקוח ו/או לצד שלישי, בקשר עם השימוש ו/או הזמנה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

6.2. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן.

6.3. החברה אינה אחראית ואינה מבטיחה כי גוף בלתי מורשה לא ישיג גישה למידע אשר נמסר על ידי המשתמשים ו/או ישים ידו על מידע זה. משתמש באתר נוטל על עצמו מלוא האחריות והסיכון הנוגעים לשימוש במערכת ו/או ברשת האינטרנט ו/או בכל מכשיר אחר של המשתמש אשר באמצעותו המשתמש מבקר באתר.

6.4. בכפוף לכל דין, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שהזין הלקוח במהלך פעולת ביצוע ההזמנה יאבד או יגיע לגורם כלשהו שאינו החברה ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

6.5. החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב ו/או לאי-אספקה של הזמנה, או לאי קיומו של אירוע שנגרם כתוצאה מ"כוח עליון" ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של המכללה, לרבות שביתות, השבתות, אסונות טבע, מזג אוויר חריג וכיוצ"ב, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

6.6. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על מחיר מוצר או השירות הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר. 

  1. שירותים של צדדים שלישיים 

7.1. ייתכן והאתר ובמסגרת האתר ימכרו גם שירותים של צדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה(להלן: "שירותי צד ג'").

7.2. החברה אינה אחראית ואינה נוטלת כל אחריות ו/או חבות, מכל סוג שהוא, ביחס לשירותי צד ג', לרבות בקשר עם טיבם, איכותם ותקינותם.

  1. הפסקת פעילות האתר 

8.1. החברה רשאית בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר, באופן חלקי או כולל, או לתקן או לשנות את אופיו ותוכנו.

  1. קניין רוחני

9.1 כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של החברה בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.

9.2 זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו. 

9.3 זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

9.4 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של החברה.

 

9.5 אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר  וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר. 

9.6 הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרה זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.

9.7. השימוש בתוכן האתר, הוא למטרה אישית ופרטית בלבד, אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע"י החברה, בבסיס הנתונים של החברה, ברשימות האירועים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.

9.8. אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה. כל שימוש בקניינה זה של החברה יעשה על פי הוראות תקנון זה בלבד.

9.9. אין לעשות שימוש בסימן מסחרי או תוכן המופיעים באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכח הדין בישראל והן מכח אמנות בינלאומיות אליהן הצטרפה מדינת ישראל.

"תוכן" לעניין תקנון זה משמעו כל מידע ונתון, מכל מין וסוג, בין היתר כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור קולי וכל שילוב שלהם לרבות עיצובם, עריכתם ודרך הצגתם, לרבות כל תמונה, צילום, ציור, הנפשה, תרשים, מפה, דגימה, סרטון, קובץ קולי, תוכנה, קובץ, יישום, קוד, מאגר נתונים וממשק וכיו"ב.

  1. שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתמש 

10.1. מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה (להלן: "המידע") נעשית עפ"י רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמת הלקוח למסירתם. מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לחברה לבצע ולספק את ההזמנה ללקוח ואת יתר הדברים המפורטים בתקנון זה.

10.2. יתכן שבעת גלישה או ביצוע פעולות באתר, תתועדנה פעולות המשתמש באופן אוטומטי וממוחשב, פרטים אלו משמשים את החברה לצרכי בקרה והתייעלות ניהולית ושיווקית מול משתמשי האתר.

10.3. יתכן וחלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת תהליך ההרשמה ידרש הלקוח לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו את הלקוח בעת השימוש. החברה רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות. על הלקוח לשמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם.

10.4. המידע והפרטים שייאספו לגבי הלקוח במהלך השימוש באתר, יישמרו במאגרי החברה. השימוש באתר על ידי המשתמש ואישורו של המשתמש לתקנון זה מעידים על כך כי המשתמש מסכים שפרטיו יישמרו וינוהלו במאגרי החברה. המידע שבמאגר ישמש – בהתאם להוראות תקנון זה או על פי הוראות כל דין – למטרות המפורטות להלן:

 10.4.1. דיוור ישיר;

10.4.2. כדי לאפשר ללקוח לבצע הזמנות באתר;

10.4.3. כדי לאפשר לחברה לספק את השירות ללקוח;

10.4.4. כדי לזהות את הלקוח במהלך כניסות חוזרות לאתר;

10.4.5. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה את הלקוח באופן אישי;

10.4.6. כדי לאפשר למשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיהם;

10.4.7. כדי לאפשר לחברה ליצור קשר עם הלקוח בקשר עם שירותי החברה ו/או כדי לשלוח אליו מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה ומוצריה של החברה, סקרים ושאלונים, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים. מידע כזה ישוגר אל הלקוח בהתאם להסכמה שנתן הלקוח לכך במהלך ההרשמה באתר או בכל עת אחרת. הלקוח יכול לבטל, בפנייה בכתב, את הסכמתו בכל עת ולחדול מקבלת פניות וחומר פרסומי מהנהלת האתר.

10.4.8. לכל מטרה אחרת, המפורטת בתקנון זה.

10.5. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטי הלקוחות האישיים והמידע שנאסף על פעילותם באתר אלא במקרים שלהלן: 

10.5.1. ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר ולצורך מימוש מטרות השימוש במידע כמפורט לעיל, ככל שנדרש הדבר;

10.5.2. אם הלקוח הפר את תנאי השימוש והרכישה באתר, או אם הלקוח יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

10.5.3. אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי או דרישה מרשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטי הלקוח או את המידע אודותיו לצד שלישי; למען הסר כל ספק החברה איננה מתחייבת להתנגד לשום בקשה לצו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת, שיחייב אותה למסור פרטים אודות הלקוח לצד שלישי.

10.5.4. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים;

10.5.5. לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לחברה, כדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;

10.6. החברה רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בחברה וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין, או במכוון את זהות הלקוחות ללא הסכמתם המפורשת;

החברה עושה שימוש בכלים כגון Remarketing, AdWords, Google Analytics ו- PPC לצורך פרסום, איסוף נתונים ושיפור חווית המשתמש של הלקוח. בין השאר, מקבלת החברה שירותים מחברות Facebook ו- Google לצורך הצגת מודעות של החברה ברשת האינטרנט. החברה רשאית להשתמש, בין בעצמה ובין באמצעות צדדים שלישיים כגון Google ו/או Facebook בקבצי 'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות אישיות של הלקוח ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן במחשבו של הלקוח יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר הלקוח יסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלו. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר הלקוח, משך הזמן ששהה הלקוח באתר, מהיכן הגיע הלקוח אל האתר, מדורים ומידע שהלקוח מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי הלקוח בכל פעם שהוא מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום, ככל שישנם כאלה. המידע בעוגיות מוצפן והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. לקוח שאינו מעוניין שעוגיות יאספו במחשבו האישי, יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן במחשבו. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. יש לזכור שביטול העוגיות עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים לא יהיו זמינים. בנוסף לכך, ניתן למחוק את העוגיות במחשב בכל רגע.

10.7. החברה משתמשת בשירותי Google Analytics המאפשרים לחברה לאסוף מידע דמוגרפי אודות המשתמשים באתר. האתר משתמש במידע דמוגרפי זה, בין היתר, למטרות מסחריות שונות, לרבות, שיווק מחדש, בניית פלחים וחידוד אסטרטגיות הפרסום של האתר. משתמש שאינו מעוניין שהחברה תאסוף אודות מידע דמוגרפי כאמור רשאי לבטל את ההסכמה של Google Analytics עבור האינטרנט בקישור הבא https://www.google.com/settings/ads.

10.8. החברה רשאית להתיר לחברות צד-שלישי לפרסם באתר ו/או לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר. מובהר כי ככל שיבוצע פרסום על ידי צד שלישי כאמור, החברה לא תישא באחריות, מכל מין וסוג, לתוכן מודעות הפרסומת המתפרסמות באתר.

  1. תנאים נוספים 

11.1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. 

11.2 בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה. 

11.3 הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.

כל הכבוד,
עשית את הצעד הראשון להצלחה

אחזור אליך בהקדם